Jste právník?

Trestní oznámení na placení výživného

Specializace: Trestní právo Datum: 01. června 2014 Počet stažení: 61

děti nezletilé dítě rodinné právo trestně-právní odpovědnost trestní odpovědnost výživné žaloba trestní oznámení

Náhled dokumentu:

Policie ČR/ Okresní státní zastupitelství ČR
Místní oddělení ..............................................
...................................
......................................
....................................
.....................................

V ........................ dne ...........................

Oznamovatelka:  ............................................................................................

                   ............................................................................................

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy

Oznamovatelka je matkou nezletilé/ho .........................., narozené/ho dne .....................

Nezletilý/á žije trvale s matkou. Otcem dítěte je ........................, trvale bytem ...........................,

PSČ............. S otcem dítěte znamovatelka uzavřela dne ............... sňatek. V současné době

probíhá u Obvodního soudu ................... řízení o rozvod tohoto manželství. 

Rodiče dítěte spolu nežijí od ................................... Oznamovatelka se opakovaně pokoušela

otce kontaktovat v místě jeho trvalého bydliště, leč bohužel bezvýsledně. Jméno skutečného bydliště otce dítěte se zjistit nepodařilo.

Otec o dítě již od narození/ dlouhodobě nejeví jakýkoliv zájem, na výživu dítěte nepřispíval a nikdy proto neplnil, a nadále neplní, svou zákonnou povinnost své dítě vyživovat. Tento stav již trvá  .. měsíců.

Ozmanovatelka je přesvědčena, že otec dítěte tím, že dlouhodobě neplní svou zákonnou vyživovací povinnost k dítěti, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu „zanedbání povinné výživy“ ve smyslu ustanovení § 196 trestního zákoníku.

Oznamovatelka podle § 158 tr. řádu žádá, aby byla vyrozuměna o učiněných opatřeních.

__________________

....................................

navrhovatelka

Přílohy:
- Kopie oddacího listu rodičů
- Kopie rodného listu dítěte

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Trestní oznámení všeobecné

Trestní právo Počet stažení: 101

Trestní oznámení na placení výživného

Trestní právo Počet stažení: 61