Jste právník?

Smlouva o poskytnutí služeb

Specializace: Občanské právo Datum: 20. prosince 2014 Počet stažení: 435

občanské právo

Náhled dokumentu:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Službou ve smyslu této smlouvy se rozumí ………… a další služby poskytnuté v její návaznosti.

 

(jméno, příjmení)
bytem (úplná adresa)
nar. (celé datum narození)

(dále jen
„Poskytovatel služby“)

a

(jméno, příjmení)
bytem (úplná adresa)
nar. (celé datum narození)

(dále jen „Objednatel služby“)

(společně dále také „smluvní strany)

Uzavřeli ke dni podpisu tuto

smlouvu o poskytnutí služeb

uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“).

I.

Specifikace poskytovaných služeb

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Smluvená cena služeb:

Způsob platby služeb:

Další dodatečné služby

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Cena dodatečných služeb:

Způsob platby dodatečných služeb

II.

Smluvní vztah a sjednané služby


2.1 Smluvní vztah objednatele a poskytovatele smlouvy se řídí občanským zákoníkem v platném znění.


2.2 Změna rozsahu a druhu poskytovaných služeb je možná pouze na základě vzájemné dohody. Poskytovatel služby je oprávněn, zejména z důvodu nenadálých situací, změnit domluvené podmínky – neprodleně však informuje objednatele o změně. Pokud objednatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 5 dnů poskytovatele informovat, případně odstoupit od smlouvy. Jinak se má za to, že změny přijímá.

2.3 Veškeré úkony vedoucí ke změně této smlouvy musejí mít písemnou formu a jsou účinné dnem doručení.  

III.

Práva a povinnosti stran


3.1 Objednatel má právo na řádné a včasné a poskytnutí služeb.

3.2 Objednatel je povinen za služby řádně a včas platit dle této smlouvy.

3.3 Objednatel musí dbát pokynů poskytovatele služby. V případě porušení smlouvy kteroukoli stranou, protiprávního chování a porušení běžně platných společenských norem, jsou obě strany oprávněny okamžitě vypovědět smlouvu a uhradit druhé straně vzniklou škodu.

IV.

Reklamace

4.1 Veškeré vady služby je povinen objednatel neprodleně ohlásit poskytovali. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení stížnosti.

V.

Závěrečná ustanovení


Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré úkony vedoucí ke změně této smlouvy musejí mít písemnou formu a jsou účinné dnem doručení.  

V ........ dne .............                                                                       V..........  dne .............

Objednatel služby                                                                          Poskytovatel služby

__________                                                                                    __________
                                                                               

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2499

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 954

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 435

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 307