Jste právník?

Smlouva o podnájmu bytu

Specializace: Občanské právo Datum: 01. června 2014 Počet stažení: 302

nájem nájemní smlouva smlouva podnájem

Náhled dokumentu:

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU

 

(jméno, příjmení)
bytem (úplná adresa)
nar. (celé datum narození)

(dále jen
„Nájemce“)

a

(jméno, příjmení)
bytem (úplná adresa)
nar. (celé datum narození)

(dále jen „Podnájemce“)

(společně dále také „smluvní strany)

Uzavřeli ke dni podpisu tuto

smlouvu o podnájmu bytu

uzavřenou dle příslušných ustavenoní zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

I.


1.1 Nájemce je z titulu této nájemní smlouvy uzavřené dne ........ mezi Nájemcem na straně jedné a společností (název, sídlo, IČO, místo zápisu v obchodním rejstříku) nebo (jméno, příjmením celá adresa, datum narození) jako pronajímatelem na straně druhé (dále také „Pronajímatel“) oprávněn užívat byt č. .., který se nachází v ... patře budovy č.p. ..., na adrese .........., o celkové výměře podlahové plochy bytu ....... m
2 z toho jednotlivým místnostem přísluší tyto výměrové plochy:


1. kuchyň o výměře ..... m2,
2. pokoj o výměře ...... m
2,
3. pokoj o výměře ...... m
2,
4. předsíň o výměře ...... m
2,
5. koupelna o výměře ...... m
2,
6. WC o výměře ..... m
2


a s tímto vybavením: (třeba ve smlouvě specifikovat, zde uvedeny příklady) kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. ... o výměře .... m2 (dále také „Byt“).


1.2 Nájemce prohlašuje, že mu byl Pronajímatelem udělen písemný souhlas k poskytnutí Bytu Podnájemci do užívání.

1.3 Nájemce hodlá přenechat Byt Podnájemci do užívání za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy


2.1 Nájemce přenechává Byt uvedený v článku 1.1 této smlouvy Podnájemci k bydlení a Podnájemce jej do podnájmu přejímá.


2.2 Podnájemce se zavazuje platit za užívání nájemné specifikované v této smlouvě.

III.

Doba trvání nájmu


Varianta I. (dáno na výběr) - určitá doba


3.1 Podnájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem ....... a konče dnem ..........


Varianta II. - neurčitá doba


3.1 Podnájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem ........

IV.

Nájemné


4.1 Nájemné za užívání Bytu bylo sjednáno dohodou ve výši ........,- Kč (slovy: ...... tisíc korun českých) za jeden kalendářní měsíc.


4.2 Spolu s nájemným je Podnájemce povinen platit náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním Bytu
ve výši .................. ,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých).

V.

Závěrečná ustanovení


5.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
,

V .................................. dne ..................................

_____________________________                        _____________________________

                      pronajímatel                                                                nájemce
                                                                               

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2494

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 947

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 429

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 302