Jste právník?

Smlouva o nájmu movité věci

Specializace: Občanské právo Datum: 01. června 2014 Počet stažení: 187

nájem nájemní smlouva občanské právo smlouva věc movitá věc

Náhled dokumentu:

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

(jméno, příjmení)
nar. (datum narození)
bytem (celá adresa)
(dále jen „pronajímatel“)

a

(jméno, příjmení)
nar. (datum narození)
bytem (celá adresa)
(dále jen „nájemce“)

uzavřeli dnem podpisu této smlouvy


Smlouvu o nájmu movité věci
v souladu s příslušn
ými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., dále jen "občanského zákoníku

I.


Pronajímatel pronajímá nájemci movitou věc, (specifikace) výr. číslo …………. a nájemce tuto od pronajímatele přijímá.

II.


Výše popsanou movitou věc převzal nájemce před podpisem této smlouvy.
Nájemce potvrzuje, že si movitou věc dobře prohlédl a vyzkoušel, a že je způsobilá k běžnému užívání.

III.


Smluvní strany sjednaly nájemné ve výši ........... Kč (slovy: .................... korun) měsíčně.
Nájemce je povinen platit nájemné měsíčně (či jednorázově, třeba vybrat), vždy do ... dne kalendářního měsíce, na účet pronajímatele č.................... vedený u banky ......................

IV.


Nájemce je oprávněn pilu používat movitou věc po sjednanou dobu pro účely své podnikatelské činnosti.


Nájemce
nesmí/smí  poskytnout věc do podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.


Nájemce je povinen o movitou věc řádně pečovat, zejména aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku dalších osob.

V případě poruchy je nájemce povinen pronajímatele vyrozumět. Náklady na odstranění poruch nese v celém rozsahu nájemce.

V.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu a uzavírá se na dobu
určitou/ neurčitou  

od ...................... do .....................

Bez ohledu na výše uvedené je pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že nájemce bude v prodlení s úhradou dlužného nájemného o více jak ... dnů. Výpovědní lhůta činí v takovém případě ... dny.
Nájemce je povinen movitou věc vrátit nájemci na adrese nájemce v poslední den nájmu.

VI.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
Smluvní strany souhlasí s celým obsahem smlouvy což stvrzují svými podpisy.

V .................................. dne ..................................

_____________________________                        _____________________________

                      pronajímatel                                                                nájemce

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2500

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 955

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 436

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 309