Jste právník?

Smlouva o nájmu koně

Specializace: Občanské právo Datum: 11. ledna 2015 Počet stažení: 237

nájem nájemní smlouva movitá věc

Náhled dokumentu:

Smlouva o nájmu koně

(nájemní smlouva na movitou věc)

Smluvní strany

(jméno, příjmení)
bytem .............
nar.

název společnosti
IČ: .........
Se sídlem: .........
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.....(dále jen „pronajímatel“)

a


(jméno, příjmení)
bytem .............
nar.

název společnosti
IČ: .........
Se sídlem: .........
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.....


(dále jen „nájemce“)uzavřeli níže uvedeného dne podle § 1724 a násl. z. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, tuto

smlouvu o nájmu koně

I.
Předmět nájmu


Pronajímatel přenechává touto nájemní smlouvou nájemci do užívání (nájmu)
za sjednanou úplatu koně, kterého pronajímatel vlastní a kterého nájemce bude užívat v době stanovené touto smlouvou. Předmětem nájmu je kůň…………………. , jméno, datum narození, plemeno, ustájen ……. – dále jen místo ustájení koně. Pronajímatel upozornil nájemce na následující vady koně a jeho zlozvyky: ……………….

(dále jen kůň)II.
Účel nájmu, předání koně


Pronajímatel tímto pronajímá koně nájemci za účelem
………………………… , a prohlašuje, že kůň je ve zdravotním a právním stavu pro tento účel způsobilém.

Nájemce se seznámil se stavem koně a shodně prohlašuje, že odpovídá účelu, za kterým jej přebírá do nájmu. V tomto stavu jej od pronajímatele přebírá.

Pronajímatel v den předání koně předá nájemci následující doklady o koni: průkaz koně včetně očkovacího průkazu, potvrzení o původu koně, licence koně.

Pronajímatel předá koně nájemci na základě předávacího protokolu, který bude vyhotoven a podepsán v den předání předmětu nájmu nebo při podpisu této nájemní smlouvy.III.
Doba nájmuSmlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou od
……………………..do……………………


IV.
NájemnéNájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve výši………………Kč, splatného vždy nejpozději do každého .. dne příslušného měsíce.


Smluvní strany se dohodly, že nájemné se bude platit
 vždy v hotovosti k rukám pronajímatele.
Smluvní strany se dohodly, že nájemce bude hradit i další nutné výdaje související s užíváním koně a související s účelem, pro který byl tento nájemní poměr sjednán
…………V.
Práva a povinnosti smluvních stranNájemce se zavazuje užívat koně řádně a s náležitou péčí.
Nájemce se zavazuje užívat koně
v místě ustájení.
Nájemce se zavazuje, že zajistí pravidelné krmení koně, pitný režim a základní opohybování koně
minimálně …. v týdnu.


Nájemce se zavazuje veškeré zjištěné zdravotní problémy bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli a zajistit v nutných případech okamžitou zdravotní péči a veterinární vyšetření či léčbu. V opačném případě je odpovědný za vznik škody.


Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli účast koně na závodech, trénincích, veřejných trénincích konaných mimo stáj, resp. požádat o souhlas k přesunu na tyto akce pronajímatele.

Nájemce je povinen oznámit místo a čas konání závodů, kdy dojde k přesunu koně, obchodní jméno či jméno přepravce nebo řidiče a způsob přesunu koně.


Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kdykoli kontrolu koně.
Nájemce není povinen koně pojistit.
Nájemce není oprávněn koně dále podnajmout.VI.
Ukončení nájemního poměruPro ukončení nájemního poměru platí obecná ustanovení občanského zákoníku a ustanovení občanského soudního řádu.
Před uplynutím doby nájmu je možné tuto smlouvu vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit, pokud nájemce neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy.


Nájemce může od této nájemní smlouvy odstoupit nebo tuto smlouvu vypovědět, nebude-li moci, bez vlastního zavinění, užívat koně k účelu, pro něhož byl tento nájemní poměr sjednán.
Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli koně na základě předávacího protokolu.


VII.
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a účinnosti nabývá dnem předání předmětu nájmu na základě předávacího protokolu, který tvoří nedílnou součást této nájemní smlouvy.VIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním. Tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek

Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech a každý má platnost originálu.

V …………….dne ……………

Nájemce:

V ………………… dne …………….

Pronajímatel:

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2490

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 942

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 426

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 299