Jste právník?

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Specializace: Občanské právo Datum: 23. listopadu 2016 Počet stažení: 954

auto kupní smlouva havarované auto nepojízdné auto

Náhled dokumentu:

Kupní smlouva na nepojízdné vozidlo

Smluvní strany


Jméno, příjmení
bytem ..................................
nar ......................................(dále jen „prodávající“)

a


Jméno, příjmení
bytem ..................................
nar ......................................


(dále jen „kupující“)

uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

k u p n í    s m l o u v u


I.

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II této smlouvy a že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.

 

II.

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka …………… a model …………………………………………

Identifikační číslo vozidla (VIN) ……………………

Barva vozidla ………………………………………

Rok výroby …………, RZ: …………………….

Číslo velkého technického průkazu ………………

Počet ujetých kilometrů   …………………………

Počet klíčů …………………………………………

Stav vozidla ke dni prodeje: Vozidlo bylo dne ….. havarováno na dálnici po defektu pneumatiky. Vozidlo je ke dni prodeje nepojízdné z důvodu posunu pravé zadní nápravy mimo osu a pravděpodobně dalších souvisejících vad, které nebyly doposud odhaleny.

Příslušenství motorového vozidla (náhradní kola, tažné zařízení apod.).......................

III.

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený osobní automobil společně s jeho příslušenstvím a kupující tento automobil za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši ……………..Kč (slovy: ………… korun českých).

Kupní cenu kupující zaplatil ………………….  do …… dnů od podpisu této smlouvy.

K zaplacení kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s převozem nepojízdného vozidla hradí kupující.

V.

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla. Zejména se všemi případnými závadami popsanými v čl. II této smlouvy a v tomto stavu jej nabývá do svého vlastnictví.

Kupující dále prohlašuje, že se vzdává svých práv z případných vad zboží podle § 1916, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

VI.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.

VII.

Prodávající se zavazuje provést odhlášení předmětného vozidla na kupujícího z evidence motorových vozidel, a to nejpozději do .......... pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které z důvodu provedení změn v evidenci vozidel nemohl předat při podpisu smlouvy.

VIII.

Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. II ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s vozidlem, která by mohla ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.

IX.

Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. II této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného motorového vozidla.

X.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

V ……............. dne                                                      V….................. dne

 

-----------------------------                                                 -----------------------------                      

Prodávající                                                                    Kupující

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2499

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 954

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 435

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 307