Jste právník?

Komisionářská smlouva na prodej zboží

Specializace: Občanské právo Datum: 05. července 2015 Počet stažení: 168

smlouva komisionářská smlouva

Náhled dokumentu:

Komisionářská smlouvaSmluvní strany

(jméno, příjmení)
bytem .............
nar.


(dále jen „
Komisionář“)

a


(jméno, příjmení)
bytem .............
nar.


(dále jen „
Komitent“)

tímto uzavírají podle §2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkukomisionářskou smlouvu na prodej zbožíI.

Úvodní ustanovení

 1. Komisionář se zavazuje konat pro Komitenta na jeho účet vlastním jménem a Komitent se zavazuje za to zaplatit Komisionáři odměnu.

II.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek Komisionáře na základě pokynů Komitenta obstarávat vlastním jménem pro Komitenta a na jeho účet prodej zboží specifikovaného v ustanovení článku II. bodu 2. a poskytovat s tím související služby.

 1. Zbožím se dle ustanovení článku II. bodu 1. rozumí: ..................

 1. Předmětem této smlouvy je dále závazek Komitenta platit Komisionáři za poskytované služby finanční odměnu.

III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Komitent má právo vymezit maximální a minimální prodejní cenu zboží.

 1. Komisionář má právo samostatně stanovit cenu zboží tak, aby bylo dosaženo minimální prodejní ceny a nebylo překročeno maximální prodejní ceny stanovené Komitentem.

 1. Prodá-li Komisionář zboží za vyšší cenu, než bylo určeno Komitentem, náleží prospěch Komitentovi. Prodá-li Komisionář zboží za nižší cenu než kterou Komitent určil, nahradí mu rozdíl v ceně.

 1. Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a informuje jej o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.

 1. Komisionář informuje Komitenta o plnění jeho příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování, postoupí Komitentovi práva nabytá v souvislosti s prodejem zboží a vydá mu výnos.

 1. Komisionář je povinen zajistit obvyklé uskladnění zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při skladování zboží je Komisionář povinen dodržovat pokyny Komitenta.

 1. Komisionář je povinen do posledního dne každého po sobě jdoucího kalendářního měsíce provést vyúčtování uskutečněného prodeje zboží a své odměny za dané období. Ve shodné lhůtě je Komisionář povinen uhradit na účet Komitenta vedený u ............................. banky a.s., pod číslem ................................., tržbu za prodej zboží za právě uplynulé období od posledního vyúčtování.

IV.

Odměna

 1. Za poskytování služeb náleží Komisionáři odměna ve výši _____% z každého prodaného kusu zboží.

 1. Odměna pro Komisionáře bude vyplácena následujícím způsobem: Komisionář je oprávněn o částku odměny snížit úhradu tržeb realizovaných za prodej zboží dle ustanovení článku V. bodu 7. této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

 1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

 1. Nedílnou součástí této smlouvy je aktuální Ceník zboží Komitenta dle čl. II bodu 2.

 1. Veškeré případné změny a dodatky k této smlouvě vyžadují výslovný, předchozí a písemný souhlas obou Smluvních stran v jedné a téže listině.

V ___________________ dne _____________________

                                                                                        

Komisionář                                                KomitentVytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Předávací protokol k bytu

Občanské právo Počet stažení: 2499

Kupní smlouva na havarované nepojízdné auto

Občanské právo Počet stažení: 954

Smlouva o poskytnutí služeb

Občanské právo Počet stažení: 435

Smlouva o podnájmu bytu

Občanské právo Počet stažení: 307