Jste právník?

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Specializace: Rodinné právo Datum: 01. června 2014 Počet stažení: 850

jmění osoby manželství občanské právo rodina rodinné právo rozvod rozvody společné jmění manželů

Náhled dokumentu:

(jméno, příjmení), r.č.
bytem (celá adresa)
dále "manželka"

 a

(jméno, příjmení), r.č.
bytem (celá adresa)
dále "manžel"

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, úpravě společného bydlení a vyživovací povinnosti po rozvodu

I.
VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ

1. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stane výlučným vlastnictvím _______________________:

 1. osobní automobil značky......................................................
 2. televizor ...............................................................................
 3. veškerá výbava pro dítě  - postýlka, hračky  ........................
 4. ..............................................................................................

2. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stane výlučným vlastnictvím ______________________:

 1. osobní automobil značky.....................................................
 2. televizor ..............................................................................
 3. notebook značky ................................................................
 4. ............................................................................................

3. Účastníci této dohody činí nesporným, že manželka nabyla před uzavřením manželství nebo jako dar výlučně její osobě tyto předměty:

 • lyže značky ............................................................
 • notebook značky ...................................................
 • ...............................................................................

a tyto věci nespadají do společného jmění manželů.

4. Manžel/ka se zavazuje na vyrovnání podílů uhradit manželovi/manželce do ……. částku

...................Kč na její účet u …………………. banky č………………………………...

5. Věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v předchozích článcích této dohody, a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství účastníků této dohody náležely do společného jmění účastníků této dohody, se stávají výlučným vlastnictví toho z účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství u sebe.

II.
ÚPRAVA SPOLEČNÉHO BYDLENÍ


1. Účastníci se dohodli též na vypořádání práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu tak, že
...........................................

III.
VYŽIVOVACÍ POVINNOST


1. Manžel se zavazuje od měsíce ............. roku ................. platit manželce výživné ve výši ................,- Kč měsíčně, splatných k 15. dni v měsíci.

2. Účastníci se dohodli na tom, že nárok manželky na výživné podle tohoto článku zaniká uplynutím kalendářního měsíce v němž skončila její mateřská nebo rodičovská dovolená poskytnutá v souvislosti s narozením dítěte účastníků.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ustanovení této smlouvy, kterým dochází k vypořádání společného jmění manželů nabývají účinnosti dnem právní moci rozhodnutí, kterým se rozvádí manželství účastníků této dohody.

2. Ostatní ustanovení této dohody nabývají účinnost dnem jejího podpisu oběma účastníky včetně ustanovení článku I. odstavec 5.

3. Účastníci prohlašují, že touto dohodou došlo k úplnému vypořádání jejich majetkových vztahů plynoucích z jejich společného jmění manželů a vztahů týkajících se společného bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti. Nyní jsou proto vzájemné poměry zcela vyrovnány a manželé nadále nemají vůči sobě žádné nároky z titulu zaniklého společného jmění a společného bydlení.

4. Účastníci této dohody dále prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli mimo jakoukoli tíseň a že je projevem jejich skutečné a svobodné vůle.

5. Účastníci si dohodu pečlivě přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V .................................. dne ..................................

_____________________________                   _____________________________

                      manžel                                                                  manželka

Vytisknout Otevřít Stáhnout (.docx) Stáhnout (.odt)

Chybí vám zde dokument?

Dokumenty ze stejné rubriky

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Rodinné právo Počet stažení: 850

Návrh na nesporný rozvod bezdětného manželství

Rodinné právo Počet stažení: 140