HledejPrávníka.cz

Podmínky poskytování služeb na portálu HledejPrávníka.cz

I. Všeobecná ustanovení

Vymezení základních pojmů:

 1. Poskytovatel služeb, provozovatel portálu: fyzická osoba Petr Bugyík (IČO: 87310392) se sídlem ve Stříbře, ul. Americká č. 1312, zapsáná do živnostenského rejstříku ve Stříbře dne 14.09.2010 dále také „poskytovatel” nebo „provozovatel“
 2. Portál: portál vedený poskytovatelem služeb na adrese https://www.hledejpravnika.cz.
 3. Uživatel: fyzická osoba bez omezení způsobilosti k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po dokončení registrace získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem.
 4. Právník: uživatel vykonávající právnickou praxi jako advokát nebo koncipient zapsaný v seznamu České advokátní komory.
 5. Profil: soubor údajů umístěných na portálu, tykajících se uživatele nebo právníka.
 6. Účet: záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem nebo právníkem. Po uvedení přihlašovacího jména a hesla získá přístup ke zvoleným službám.
 7. Služba: služba poskytovaná elektronickou cestou, založená zejména na zasílání a přijímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě konkrétního požadavku příjemce služby, uživatele - bez současné přítomnosti stran.

Poskytovatel poskytuje své služby na základě níže uvedených podmínek.

Veškeré uvedené podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

II. Druhy a rozsah poskytovaných služeb

Portál nabízí následující služby:

 1. Zpřístupňuje vyhledávač právníků podle specializací a sídla.
 2. Umožňuje zveřejňovat názory na konkrétní právníky.
 3. Právníkům umožňuje uvádět a spravovat informace o své osobě a reagovat na názory uživatelů.
 4. Provozuje právní diskuzi a bezplatnou poradnu.
 5. Zpřístupňuje vzory nejčastějších právních dokumentů.

Seznamy právníků se zveřejňují na základě žebříčků. O umístění rozhodují úplnost vyplnění profilu a obdržená hodnocení.

Přístup k většině služeb portálu je zdarma. Registrace a zveřejňování základních informací o právnících nejsou zpoplatněny.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za některé služby poskytované na portálu. Zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.

III. Podmínky poskytování služeb

Technické požadavky k využití služeb:

 1. Přístup k síti internet.
 2. Vlastní e-mailová schránka.
 3. Instalace jednoho z podporovaných internetových prohlížečů: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera. Prohlížeče musí být aktualizovány na nejnovější verzi.
 4. Každý se může seznámit s informacemi a hodnoceními právníků.
 5. Každý může využívat vyhledávač právníků.
 6. Každý může bezplatně poptat právní služby v poradně.
 7. Přihlášený uživatel navíc může:
  1. přidávat hodnocení právníků
  2. založit novou diskusi nebo diskutovat v již založeném vlákně
 8. Uživatel se může přihlásit ke svému účtu na portálu po dokončení registrace. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména nebo e-mailu a uživatelského hesla zadaného při registraci.
 9. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu nutnosti úprav portálu nebo údržby informačního systému.
 10. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.

IV. Přidávání hodnocení právníků a pravidla diskuse

 1. Každý názor je podepsán uživatelským jménem, které si uživatel zvolil při registraci.
 2. Hodnocení se vztahují pouze k profesní činnosti právníka. Musí být založeny na osobních zkušenostech.
 3. Jeden uživatel nesmí přidávat více názorů na stejnou událost.
 4. Do diskusí ani hodnocení není možné přidávat reklamní obsah.
 5. Hodnocení ani diskuse nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, odvolávat se na soukromou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
 6. Uživatel je povinen prohlásit, že příspěvky nebo hodnocení, které přidal na portál, jsou pravdivé.
 7. Poskytovatel služeb má právo odstranit diskusní příspěvky a hodnocení, která jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
 8. Poskytovatel služeb není zodpovědný za obsah diskusních příspěvků a hodnocení přidávaných uživateli nebo právníky.
 9. Právní diskuse je spravována nezávislým moderátorem, který si vyhrazuje právo uzamknout a mazat diskuse, které se netýkají tématu nebo odporují těmto podmínkám.

V. Profily právníků

 1. Každý právník může mít pouze jeden profil.
 2. Základní profily se zobrazují pouze se základní informací o jméně, příjmení, místu a oboru působení.
 3. V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než jméno a příjmení daného právníka.
 4. Každý právník může vytvořit nebo potvrdit svůj profil. Nejdříve se však musí zaregistrovat.
 5. Profil vytvořený nebo potvrzený právníkem je označen jako „ověřený profil”.
 6. Právník s ověřeným profilem získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost:
  1. upravovat vlastní údaje
  2. odpovídat na hodnocení přidané uživateli
 7. Právník může přidat svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Fotografie musí respektovat profesionální charakter portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jiné grafické formy. Fotografie v digitálním formátu je možné upravit pod podmínkou, že se bude jednat o celkovou úpravu z důvodu zvýšení kvality. V případě, že fotografie tyto podmínky, může být odstraněna bez upozornění.
 8. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

VI. Podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb

Registrace uživatele nebo právníka:

 1. Smlouva se uzavírá dokončením registrace na portálu a aktivací účtu.
 2. Registrací uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.
 3. V případě, že uživatel odvolá souhlas s jakýmkoli ustanovením podmínek, je povinen okamžitě odstranit svůj účet nebo oznámit poskytovateli služeb odvolání souhlasu.
 4. Aby mohl být uživatel nebo právník zaregistrován, musí vyplnit formulář umístěný na webové stránce: registrace
 5. Poskytovatel zajišťuje uživatelům a právníkům přístup k jejich údajům a umožňuje jejich editaci.
 6. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele nebo právníka. Výjimku tvoří žádosti oprávněných orgánů.
 7. V případě pochybností ohledně pravdivosti údajů uváděných uživatelem nebo právníkem, může poskytovatel služeb požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
 8. Zpracovávání osobních údajů uživatele a právníka uvedených v registračním formuláři a údajů uvedených na profilu se provádí se souhlasem vyjádřeným při registraci na portálu. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele v souladu se zásadami ochrany soukromí, uvedenými na stránce Soukromí. Postupuje se dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Pokud se uživatel nebo právník zaregistruje na portálu a aktivuje svůj účet, pak zároveň:
  1. potvrzuje, že se seznámil s obsahem podmínek a souhlasí s ním
  2. souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto podmínek a jejich zveřejněním na profilu
  3. potvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři
  4. souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
 10. Není dovoleno mít více než jeden účet.
 11. Je zakázáno zpřístupňování účtu dalším subjektům.
 12. Bez oznámení provozovateli je zakázáno využívání účtů, které patří jiným osobám.
 13. Při registraci bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslána zpráva s odkazem. Otevřením tohoto odkazu se aktivuje účet a je možné se na něj přihlásit.
 14. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 15. Uživatel nebo právník může smlouvu ukončit odstraněním svého účtu. Pokud uživatel nebo právník odstraní svůj účet, neznamená to, že dojde i k odstranění profilu.
 16. Každá ze stran může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností.
 17. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy odstraněním účtu v případě, že uživatel nebo právník jedná v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno portálu.
 18. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provést úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu. Tím se rozumí i odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem.

VII. Zodpovědnost poskytovatele, uživatele, právníka

 1. Poskytovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem nebo právníkem.
 2. Uživatel nebo právník přebírá plnou zodpovědnost za porušení zákona nebo škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných.
 3. Poskytovatel služeb prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele nebo právníka.
 4. Na veškeré zveřejněné informace, dokumenty a služby dodávané prostřednictvím portálu se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo využitelnosti.
 5. Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatně poskytovaných služeb.
 6. Poskytovatel služeb nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat a plnit závazky.
 7. Zodpovědnost poskytovatele služeb za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní dokumenty, které jsou podkladem k poskytování placených plnění.
 8. Poskytovatel služeb neposkytuje záruku na správné fungování portálu.
 9. Pokud bude poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávní povaze uchovávaných dat přidaných uživatelem nebo právníkem nebo žádost o znemožnění přístupu k těmto údajům, poskytovatel služeb nezodpovídá vůči tomuto uživateli nebo právníku za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

VIII. Postup při nahlášení problémů, reklamační řízení

 1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí k zajištění správného fungování portálu a poskytne součinnost při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
 2. Výhrady týkající se správnosti názorů umístěných na portálu nahlaste na e-mail: info@hledejpravnika.cz
 3. Ostatní připomínky zasílejte na: info@hledejpravnika.cz
 4. Uživatel nebo právník může podávat reklamace na poruchy fungování portálu a připomínky tykající se služeb portálu ve lhůtě 14 dní, a to oznámením na adresu: info@hledejpravnika.cz
 5. Reklamace bude vyřízena do 14 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržet tuto lhůtu, poskytovatel služeb neprodleně oznámí důvody prodlení a vymezí delší lhůtu.
 6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, vyplývající z neznalosti podmínek nebo právních předpisů.
 7. Po vyčerpání prostředků reklamačního řízení má reklamující nárok vymáhat svá práva soudní cestou.

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky. Změny v dostatečném předstihu oznámí uživatelům a právníkům na e-mailové adresy uvedené při registraci.
 2. Uživatel a právník zodpovídají za uvedení e-mailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu, a za následky vyplývající z této skutečnosti.
 3. Vztahy mezi stranami se řídí právem platným na území České republiky.
 4. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se strany řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.